Forschungs und Präventions Zentrum

Fisioteràpia, el concepte FPZ


Introducció al FPZ

Els mals d’esquena pertanyen al tipus de malalties a les quals ens hem d’enfrontar pràcticament cada un de nosaltres en algun moment durant la nostra vida. Aquests problemes tenen un impacte negatiu en la nostra salut, el nostre rendiment i qualitat de vida.

Estudis científics del Centre alemany d’Investigació i Prevenció (FPZ) en Colònia van arribar a la conclusió que la musculatura estabilitzadora de la columna vertebral és la clau per prevenir i eliminar molèsties a l’esquena. Sota l’auspici del FPZ es va desenvolupar en els anys 1999 i 2000 un nou programa de teràpia i entrenament de la columna mitjançant anàlisi per ordinador, el concepte FPZ.


Concepte FPZ, pas a pas

El concepte FPZ es divideix en 3 fases que són aplicades sistemàticament una rere l’altre:

  1. L’anàlisi de l’estat de cada grup muscular de la columna (duració: 90 minuts)
  2. El programa de (re)construcció muscular (24 sessions d’entrenament d’1 hora)
  3. L’entrenament per la prevenció futura (una sessió regular 15 dies amb una durada d’1 hora)

Basant-nos amb el resultat de l’anàlisi, l’ordinador desenvolupa per cada pacient un programa d’entrenament individual especialment concebut per a ell. Mitjançant l’anàlisis periòdiques s’han de documentar els progressos fets pel pacient i això permetrà una optimització contínua del seu entrenament.

Tots els exercicis d’entrenament són controlats i dirigits intensivament per un dels nostres experts altament qualificats, formats especialment per aquests entrenaments. Aquest concepte únic d’atenció garanteixen eficiència i seguretat màxima amb una mínima inversió de temps.


Concepte FPZ, l’anàlisi

Mitjançant un anàlisi funcional biomecànic podem trobar amb màxima precisió els punts forts i febles de la musculatura que envolta la columna vertebral del pacient. Aquestes anàlisis són possibles gràcies a la utilització de tecnologia high-tech altament sofisticada desenvolupada a Alemanya especialment per al concepte FPZ.

L’anàlisi es centra principalment en mesures precises de la mobilitat de la columna lumbar, dorsal i cervical, a més de la força isomètrica tots els grups musculars rellevants per cada moviment.

Les dades d’aquests mesuraments són comparats, mitjançant un programa informàtic especialment desenvolupat, amb les dades d’una persona ideal sense molèsties, equivalent a la mateixa edat i condicions del pacient.

Així podem crear en 90 minuts el perfil muscular de la seva columna vertebral, alguna cosa com pràcticament un electrocardiograma de la seva esquena. Això permet una interpretació objectiva i inequívoca de l’estat funcional momentani de la seva columna vertebral i una planificació precisa del camí a seguir.

Aquest perfil muscular és el que després dictarà l’extensió, durada i freqüència del programa de teràpia i permetrà la individualització i adaptació específica de cada exercici terapèutic. Gràcies a això podem dosificar l’entrenament de teràpia com si fos un medicament, el que implica que no hi haurà gota de suor, energia, força de voluntat i temps del pacient malgastats inútilment.


Concepte FPZ, l’entrenament

L’objectiu principal de l’entrenament com a teràpia és l’optimització de la musculatura estabilitzadora de la columna vertebral, a més de la supressió o reducció de tota mena de descompensació muscular.

Un altre efecte beneficiós assolit en l’entrenament és l’estimulació articular, sobretot en els discos intervertebrals de la columna, gràcies a la seva mobilització i càrrega intermitent controlada pel sistema informàtic. Aquest efecte ajuda a estimular el sistema osteoarticular i a recuperar la funció de cada unitat vertebral sense inflamar ni sobrecarregar els discos (diferència principal amb altres mètodes d’electroestimulació o similars).

Una de les parts centrals del nostre entrenament de teràpia a llarg termini és l’activació intensiva de la columna del pacient.

Una barreja clara i compensada d’exercicis d’entrenament, entre ells exercicis de força mitjançant els aparells altament sofisticats de FPZ, exercicis d’estirament i exercicis per relaxar la musculatura lumbar, dorsal i cervical, permeten al pacient una aproximació sistemàtica als objectius establerts pel sistema en l’entrenament.

Els mètodes terapèutics del concepte FPZ han estat provats i comprovats durant els 10 anys que s’han necessitat per desenvolupar aquest concepte d’entrenament, en més de 3000 pacients.

El programa de (re)construcció muscularticular sol comprendre 24 sessions d’entrenament que es completen en les primeres 12 setmanes. El programa de prevenció subsegüent requerirà un mínim de sessions, en funció de la motivació del pacient i l’estat assolit després de l’entrenament de (re)construcció. Cada sessió de manteniment tindrà 60 minuts de durada.

Com entrenament addicional, s’han desenvolupat programes de gimnàstica detallats, fàcils de comprendre i que seran lliurats al pacient al final del tractament.


Concepte FPZ, l’efecte

Els participants en el concepte FPZ han d’observar una millora important en el seu estat de salut de forma molt variada, independentment de la seva edat i sexe.

La força i el rendiment de la musculatura estabilitzadora de la columna vertebral augmenta en els 3 mesos de teràpia una mitjana d’entre un 30 a un 50 per cent i la llibertat de moviments del tronc augmenta en tots els eixos de moviment una mitjana de 7 a 8 graus. El 91 por cent de totes les descompensacions musculars se suprimeixen completament en 6 mesos.

Les molèsties existents en esquena i nuca milloren en un 93,5 per cent de tots els pacients, i a cada segon pacient com a mitjana, li desapareixen completament totes les molèsties.

La qualitat de vida augmenta una mitjana d’un 22 per cent, la quantitat de visites al metge per dolors d’esquena així com la necessitat de fer gimnàstica terapèutica baixen a la meitat el consum de medicaments es redueixen en més d’un 50 per cent.


Control de Qualitat

El concepte FPZ només és ofert per centres d’entrenament especialitzats i autoritzats de la màxima categoria. Un control de qualitat molt estricte garanteix un alt nivell de qualitat dels serveis oferts.
© Copyright – Morgenstern Institute of Spine, 2019.